Blog

Modele matematyczne w ekonomii

Programme Ekonomii matematycznej Studia S SL MODELE Matematyczne w Ekonomii Podstawowe zależności funkcyjne w wyborze konsumenta decyzje Przedsiębiorstwa Teoria Gier Teoria ryzyka Podręczniki: A. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka, E. Pankau, M. Zielenkiewicz , Ekonomia matematyczna w zadaniach, WYD. L`Uniw. Gdańsk skiego, Gdansk 2006 A. C. Chiang: podstawy Ekonomii matematycznej, PWE, Warszawa 1994 A. C. Chiang: elementy dynamicznej optymalizacji, Warszawa 2002 T. Kamińska: Przydatność modeli matematycznych w Ekonomii, [w:] Wybrane problemy Współczesnej Gospodarki rynkowej, Studia i materiały MBA UG Nr 2/2003 W.

Łyszkiewicz: organisation industrielle. Organizacja rynku i konkurencja, Warszawa 2000 E. Panek: Ekonomia matematyczna, AE w Poznaniu, Poznań 2000 D. Witkowska, podstawy ekonometrii i teorii pronozowania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005 MODELE MATEMATYCZNE W EKONOMII Ekonomia matematyczna à zastosowanie matematyki do rozumowania Ekonomicznego opartego na dedukcji, CZYLI wyciąganiu wniosków na podstawie przesłanek (odrzuca się indukcję, ponieważ pomija się empiryczne badanie przygniatającej i uogólnienie faktów płynących z jej obserwacji). Zalety podejścia matematycznego: Stosowany język jest zwięzły i precyzyjny, Można korzystać z bogactwa twierdzeń matematycznych, ponieważ niezble nym warunkiem stosowania twierdzeń matematycznych jest formułowanie wszystkich przyjętych założeń w sposób jawny (“Jeśli……………., à………..”), pour jest à zabezpieczenie Przed nieporozumieniami i błędami, jakie mogłyby powstać przy przyjęciu pewnych milczących założeń, Pozwala na badanie Ogólnego oynatıcı n-wymiarowego. Formułowanie modeli modèle Ekonomiczny à celowo déraclimonie SchemaT analityczny przygniatającej gospodarczej. Jako Struktura teoretyczna może być modèle Ekonomiczny możemy potraktować właśnie jako Taką mapę Gospodarki-nie będzie Nam potrzebne odwzorowanie w skali (1:1 ), Bo byłoby Ono nieprzydatne i bardzo niewygodne w użyciu. Jeżeli Tworzymy modèle, à przyglądamy się tylko pewnemu fragmentowi rzeczywistości, qui NAS Interesuje upraszczamy całą Resztę. W Ten sposób modèle stanie się przejrzysty, Łatwo będzie z niego korzystać i używać do pronozowania przyszłości.

Firma produkująca samochody, która będzie zainteresowana maksymalizacją swoich zysków, nie będzie potrzebowała informacji o popycie na Ziemniaki.